ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
The relationship between transformational leadership of school administrators and teachers’ online teaching management in the New Normal Era under the Secondary Educational Service Area Office Chanthaburi Trat
นิลาวัลณ์ จันทะรังษี
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2565
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูยุคนิวนอร์มัล และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ปีการศึกษา 2564 จำนวน 306 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนโดยใช้ที่ตั้งของสถานศึกษาเป็นชั้นของการแบ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 และตอนที่ 2 สอบถามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูยุคนิวนอร์มัล มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูยุคนิวนอร์มัล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลางกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
The purposes of this research were: 1) to study the transformational leadership of school administrators, 2) to study the teachers’ online teaching management in the new normal era, and 3) to study the relationship between the transformational leadership of school administrators and the teachers’ online teaching management in the new normal era under the Secondary Educational Service Area Office Chanthaburi Trat. The sample used in the research was a group of 306 teachers in schools under the Secondary Educational Service Area Office Chanthaburi Trat in the 2021 academic year. The sample size was determined by using the table of Krejcie and Morgan. Proportional Stratified Random Sampling and the schools’ location were used to select the sample. The research instrument was a 5–rating scale questionnaire divided into 2 parts: Part 1 was about the transformational leadership of school administrators with a reliability of 0.98, and Part 2 was about the teachers’ online teaching management in the new normal era with a reliability of 0.98. The statistics used for data analysis were: mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient. The results of the research showed that: 1) the transformational leadership of school administrators overall, and in each aspect was at the high level, 2) the teachers’ online teaching management in the new normal era overall,and in each aspect was at the highest level,and 3) the relationship between the transformational leadership of school administrators and the teachers’ online teaching management in the new normal era under the Secondary Educational Service Area Office Chanthaburi Trat showed a moderate positive correlation with statistical significance at the .05 level.
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, การจัดการเรียนการสอนออนไลน์, ครูยุคนิวนอร์มัล
Transformational Leadership, Online Teaching Management, New Normal Teacher
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2022-11-28 10:07:30