ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
School administrators competencies affecting school administration in the 21st Century under Secondary Educational Service Area Office 18, Chonburi Provinca
ธวัชชัย แสนดวง
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2565
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ 4) สร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2563 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จำนวน 346 คน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นชั้นใน การแบ่ง ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 และตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
The purposes of this research were to: 1) study school administrators competencies, 2) study school administrations in the 21st century, 3) study the relationship between school administrators competencies and school administrations in the 21st century, and 4) create a predictive equation to forecast how school administrators competencies affect school administrations in the 21st century in schools under the Secondary Educational Service Area Office 18, Chonburi Province in academic year 2020. The sample was a group of 346 administrators and teachers in schools under the Secondary Educational Service Area Office 18, Chonburi Province and was determined by Krejcie and Morgans table and stratified random sampling method by using the unified campus as the class to be divided, then simple non-retraction method until reaching the specified amount. The research instrument was a 5-rating scale questionnaire with a reliability of 0.98 on the portion about school administrators competencies and 0.97 on the portion about school administrations in the 21st century. The statistics used for data analysis were: percentage, mean, standard deviation, Pearsons product correlation coefficient and simple regression analysis.
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา, การบริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 21
School Administrators Competencies, School Administration, The 21st Century
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2022-07-21 09:21:22