ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วเพื่อเข้าสู่ประชาคม
The preparation of the management and personnel of the Local Administration Organization in Khao - Chakan District, Sakaeo Province to ASEAN
พรรษา มีของ
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยานิพนธ์
2558
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพร้อม 2) เปรียบเทียบความพร้อม 3) ทดสอบระดับความรู้และความเข้าใจด้านประชาคมอาเซียน 4) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
The purposes of this study wer 1) to study the preparedness 2) to compare the preparedness. 3) to test the level of knowledge and understanding of the ASEAN 4) to study the problems and suggestions, along with management and operational personnel of Local Administration Organization in Chakan District, Sakaeo Province to ASEAN. The instument was a rating scale questionnaire. The statistics used in this study were the percentage, means, standard deviation, t-test and F-test.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, บุคลากร
Local administration organization, Personnel
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-05 14:36:01