ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สระเสียงสั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Development of a learning activity package using Phonics Instruction to promote English Pronunciation on Short Vowels for Primary Grade 1 Students
ฉวีวรรณ วัฒนานุกิจ
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2565
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอน แบบโฟนิกส์ เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สระเสียงสั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ ผลการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอน แบบโฟนิกส์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้ ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ และ 4) เพื่อวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 30 คน เครื่องมือได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ จำนวน 7 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 เรื่อง Short Vowels ชุดที่ 2 เรื่อง Short a ชุดที่ 3 เรื่อง Short e ชุดที่ 4 เรื่อง Short i ชุดที่ 5 เรื่อง Short o ชุดที่ 6 เรื่อง Short uและ ชุดที่ 7 เรื่อง Phonics Fun 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบวัดผลการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบวัดเจตคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที
The purposes of this research were: 1) to develop a learning activity package using phonics instruction to promote English pronunciation on short vowels for primary grade 1 students with an effectiveness according to the 80/80 criteria, 2) to compare the results of English pronunciation before and after learning with the learning activity package using phonics instruction, 3) to compare the learning achievement before and after learning with the learning activity package using phonics instruction, and 4) to evaluate students’ attitudes towards learning English. The sample group used in this research was a group of 30 primary grade 1 students at Chumchonwatborai School in the first semester of academic year 2021, and was selected by purposive sampling. The research instruments used were: 1) 7 sets of learning activities by using phonics including: set 1, short vowels, set 2, short a, set 3, short e, set 4, short i, set 5, short o, set 6, short u, set 7, phonics fun, 2) a learning activities lesson plan, 3) the English pronunciation test, 4) achievement test, and 5) students’ attitudes questionnaire. The statistics used for analyzing the collected data were: mean, standard deviation, and t-test.
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, การสอนแบบโฟนิกส์, การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
Learning Activity Package, Phonics Instruction, English Pronunciation
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2022-09-28 11:07:20