ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การจัดการการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Communication Management for Image of Rambhai Barni Rajabhat University
มนตรี สังขนาค
สาขาการจัดการการสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2563
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2) ศึกษาถึงกลยุทธ์การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี 3) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมกับการประชุมใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 4 ขั้นตอน คือ การตีความข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล การสร้างข้อสรุป และการสังเคราะห์ข้อมูล ส่วนวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือประชาชนทั่วไป จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามประมาณค่า เรื่องการจัดการการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
The purposes of this research were: 1) to study the communication management regarding the image of Rambhai Barni Rajabhat University; 2) to identify the communication management strategies in terms of Rambhai Barni Rajabhat University’s image; and 3) to survey public opinion about the communication management strategies related to the image of Rambhai Barni Rajabhat University. The mixed method was used as research method. The qualitative data were collected from in-depth interviews from university administrators and group meeting. The data was analyzed by using 4 steps: interpretation, comparison, conclusion and synthesis. Likewise, the quantitative data were collected by using a questionnaire from 400 participants. The data from questionnaires were analyzed according to frequency, percentage, mean, and standard deviation.
การจัดการการสื่อสาร, การสร้างภาพลักษณ์
Communication Management, Image Building
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2021-08-19 09:04:21