ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
A Comparison of Critical Thinking Skills and Learning Achievement in Citizenship in Democracy between Using Problem-Based Learning and the Teachers Manual of Mathayomsuksa 3 Students
ธัชพล แคล้วคลาด
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2564
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการจัดการเรียนรู้ ตามคู่มือครู 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู และ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2561 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
The purposes of this research were: 1) to compare critical thinking abilities before and after learning by using problem-based learning management; 2) to compare students ability to think critically before and after school by managing learning according to the teacher’s manual; 3) to compare students ability to think critically after learning during the management of learning by using problem-based learning and learning management according to the teachers manual; 4) to compare the academic achievement after studying between learning management based on problem-based learning and learning management according to the teachers manual. The sample of this research was a group of 50 Mathayomsuksa 3 students from Matthayomwatkhaosukim School in Tha Mai District, Chanthaburi Province in academic year 2018. The instruments were a critical thinking skill and learning achievement test in Citizenship in Democracy using problem-based learning and the teachers manual of Mathayomsuksa 3 students. The reliability of the critical thinking ability test was 0.86 and the reliability of achievement test was 0.88. The statistics used for data analysis include mean and standard deviation.
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Critical Thinking Skills, Achievement, Problem-Based Learning
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2021-08-18 13:22:03