ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1
The Problems of the Administration of Early Childhood Schools under the Rayong Primary Education Service Area Office 1.
ชัญชนันท์ พิพัฒน์สุขดํารง
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตาม ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 72 คน หัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัย จํานวน 72 คน ใช้แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน บุคคลและการบริหารทั่วไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
The purposes of this research were to study and compare the problems of the administration of early childhood schools under the Rayong Primary Education Service Area Office 1 classified by position, education, work experience and school size. The samples consisted of 72 school administrators and 72 chiefs of early childhood department. The research instrument was a five rating scale questionnaire for 4 aspects: academic administration, personnel administration, budget administration and general administration. The data were analyzed using by mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA.
ปัญหา,ระดับปฐมวัย
Problems,Early Childhood
แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 14:35:52