ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การออกแบบและทดสอบเครื่องย่อยขวดพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะภายในชุมชนเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
Design Testing of Plastic Bottle Crusher to Improve Waste Management in the Community of Klung municipality, Chanthaburi
ศราวุธ จันทร์กลาง
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สร้าง ทดสอบเครื่องย่อยขวดพลาสติก ขวด PE และขวด PET และปรับปรุงระบบการจัดเก็บขวดพลาสติกในชุมชนเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ทําการทดสอบโดยการนําพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) และพลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) มาย่อยในขนาดตะแกรงมาตรฐาน 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร โดยเลือกความเร็วรอบในช่วงที่ต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ ความเร็วรอบ 720,864 และ 1,152 รอบต่อนาที ผลการทดสอบพบวา ความเร็วรอบที่เหมาะสม ในการย่อยพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) อยู่ที่ความเร็วรอบ 864 รอบต่อนาที ที่ขนาดตะแกรง 10 มิลลิเมตร ความสามารถในการย่อยได้ 51.80 กิโลกรัมต่อชัวโมง โดยสามารถย่อยพลาสติก ได้ประสิทธิ ภาพ 95.36 เปอร์เซ็นต์ของพลาสติกทั้งหมดโดยนํ้าหนัก
The objectives of this research are to design, build and test the bottle crusher for PE-type and PET-type plastic bottles and improve the plastic bottle storing system in Klung municipality, Chanthaburi. The tests conducted by taking PE (Polyethylene) and Polyethylene Terephthalate (PET) which are subjects to be crushed on the standard-sized mesh filters with three different diameters which are 8, 10, and 12 mm. and by selecting three different speed levels in which are 720, 864,and 1,152 revolution per minute (rpm). The results are that the most suitable speed for crushing the PE-type plastic is at 864 rpm. with the 10 mm. diameter mesh filter which gives a crushing ability of 51.80 Kilograms per hour with the crushing efficiency of 95.36 per cent of the total plastic by weight.
ขวดพลาสติก,พลาสติก,การจัดการขยะ,อำเภอขลุง,จันทบุรี
Plastic,Bottle,Crusher,Improve,Waste,Management,Chanthaburi
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 13:54:12