ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ปัจจัยจูงใจที่ ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
Motivational Factors Affecting Professional Teachers in Basic Education Schools of Chanthaburi Primary Educational Service Area Offices
ศรัณยู ศิริเจริญธรรม
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 2) ศึกษาระดับความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยจูงใจกับความเป็นครูมืออาชีพของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 4) สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน จํานวน 324 คน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความเป็น ครูมืออาชีพ จํานวน 64 ข้อ มีค่าความตรงเท่ากับ 0.60 - 1.00 มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.31 ถึง 0.86 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความเป็นครูมืออาชีพ จํานวน 30 ข้อ
The purposes of this research were to study 1) the level of motivational factors affecting professional teachers in Basic Education Schools of Chanthaburi Primary Educational Service Area Offices, 2) the level of professional teachers in Basic Education Schools of Chanthaburi Primary Educational Service Area Offices, 3) the relation between the motivational factors and professional teachers in Basic Education Schools of Chanthaburi Primary Educational Service Area Offices, and 4) the regression equation of motivational factors affecting professional teachers in Basic Education Schools of Chanthaburi Primary Educational Service Area Offices. The samples consisted of 324 teachers in Basic Education Schools of Chanthaburi Primary Educational Service Area Offices in the academic year of 2012. The research instrument was a five - rating scale questionnaire with two parts. The first part of the questionnaire was about the level of motivational factors affecting professional teachers containing 64 items with the IOC validity level of 0.60 - 1.00, the discrimination level of 0.31 - 0.86, and the reliability level of 0.98. The second part of the questionnaire was about the level of professional teachers containing 30 questions
ปัจจัยจูงใจ,ครูมืออาชีพ,เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
Motivational,Professional,Teachers,Chanthaburi
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 11:20:38