ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการกับวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
A Study of the Relationship between Academic Administration and Learning Organization Disciplines of School under the Secondary Educational Service Area Office 17
พงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารวิชาการของสถานศึกษา วินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการกับวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 296 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
The purposes of this research were to study the academic administration, learning organization disciplines of school under the Secondary Educational Service Area Office 17 and the relationship between academic administration and learning organization disciplines of school under the Secondary Educational Service Area Office 17. The samples of this research were 296 teachers who work under Secondary Educational Service Area Office 17. The instruments used were 5 - rating scale questionnaire was 0.97 and the statistics used for data analysis included mean, standard deviation and Pearson6s Product Moment Correlation.
การบริหารวิชาการ,วินัย,การเรียนรู้
ACADEMIC,ADMINISTRATION,LEARNING,ORGANIZATION
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 10:54:16