ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
The Development of the English skill activities package through the Questioning Technique for students in grade six.
คนึงนิจ รุ่งโรจน์
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม จํานวน 20 แผน 2) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม จํานวน5 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิค การใช้คําถามจํานวน 30 ข้อ 4) แบบวัดความพึงพอใจชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Χ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
This study was designed for Quasi-Experimental Design. The major purposes of this research study were : 1) to investigate the efficiency of the English skill activities package through the Questioning Technique in order to attain the criteria of 80/80, 2) to compare the effectiveness before and after classes that used the English skill activities package through the Questioning Technique, and 3) to investigate satisfaction level from the students in grade six. The samples were obtained by purposive sampling of 34 grade six students studying in the second semester of the academic year 2012 at Anuban Wat Klong Yai School in Trat province. The research instruments were: 1) 20 lessons plans for the English skill activities package 2) 5 the English skill activities packages 3) 30-item pre test and post test used to examine the students’ learning achievement, and 4) satisfaction test. The statistic employed for analysis were mean ( Χ ), standard deviation (S.D.), and t-test dependent.
ทักษะภาษาอังกฤษ,เทคนิคการใช้คำถาม
English skill,Questioning technique
แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 11:35:24