ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2.
The Participative Administration of Administrators Affecting the Effectiveness of Schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1 and 2
พรเทพ เหมรานนท์
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2564
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สถานศึกษา 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาiแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 4) สร้างสมการพยากรณ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปี การศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 331 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษามีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
This research intended to: 1) study the participative administration of administrators of schools, 2) study the effectiveness of schools, 3) study the relationship between the participative administration of administrators and the effectiveness of schools, and 4) perform a regression analysis on the participative administration of administrators affecting the effectiveness of schools. The sample was group of 331 teachers and educational personnel of administrators of schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1 and 2 in the academic year 2019. The research instrument was a five-level rating scale questionnaire for the participative administration of administrators affecting the effectiveness of schools. The alpha coefficient was analyzed using the Cronbach method. The reliability of the whole questionnaire was at 0.99. The statistics used for analyzing data were: percentage, mean, standard deviation, Pearsons product moment correlation coefficient and simple regression analysis.
การบริหารแบบมีส่วนร่วม, ผู้บริหารสถานศึกษา
Participative Administration, Administrators
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2021-08-17 14:28:51