ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี
The use of online media to promote the marketing of tourism industry in Chanthaburi province
จเร เถื่อนพวงแก้ว
สาขาการจัดการการสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2563
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด 5 ด้าน ประกอบด้วย การโฆษณาออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์การส่งเสริมการขายออนไลน์ การขายโดยบุคคลออนไลน์ และการตลาดทางตรงออนไลน์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี 6 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจนำเที่ยว 2) ธุรกิจที่พักแรม 3) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 4) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก 5) ธุรกิจคมนาคมขนส่ง และ 6) ธุรกิจนันทนาการ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ F-test วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีเซฟเฟ่ (Scheffe) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)
The purpose of this research is to study the use of online media to promote the marketing of the tourism industry business in Chanthaburi province, using 5 marketing communication tools, consisting of online advertising. Online public relations, online promotion selling by people online and direct marketing online. Use quantitative research methods sample group for study is the tourism industry business in Chanthaburi province, 6 types, which are 1) tour business 2) accommodation business 3) food and beverage business 4) selling goods and souvenirs business 5) transportation business and 6) recreation business the quota samples were chosen by convenient random sampling. The research instrument was a questionnaire with the statistics used in data analysis. It is the frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. Test the hypothesis by F-test, One-Way ANOVA, compare the differences in pairs by Scheffe method and correlation coefficient analysis. Pearson correlation
สื่อออนไลน์, ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Online media, Marketing, Tourism industry
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-09-15 09:22:10