ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความกตัญกตเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี
The Gratitude Level of Wat Khaosukim High School Students in Chanthaburi Province.
พระฐิติพันธุ์ สุขวฒฺฑโก (โพธิ์กระสังข์)
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาระดับความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัวกับความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2555 จํานวน 147 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List)3 ตัวเลือกและเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีมาตรวัด 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe′)
The objective of this research were 1) to study the level of gratitude shown in high school students in Wat Khaosukim School in Chanthaburi and 2)to compar personal and family factors influencing the gratitude level of high school students in Wat Khaosukim School. The research populations were the 147 high school students in Wat Khaosukim School in the academic year of 2012. The research instruments were a three-multiple-choice questionnaire with the rating scale at 5 and the reliability level of 0.89. The descriptive statistics were frequency, mean, standards deviation, one way analysis of variance and Scheffe′s test.
ความกตัญญู,มัธยมศึกษา,จันทบุรี
Gratitude,High school,Chanthaburi
แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 11:12:15