ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

กระบวนการผลิตและแนวทางการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์รายการ “เส้นทางสุขภาพ”
Production Process and Development for the Television Program “The Road to Health”
สุนิลชา สัตบุศย์
สาขาการจัดการการสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2562
ปัจจุบันรายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยกำลังเป็นที่สนใจจากผู้ชม เนื่องจากคนไทยและคนทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยให้เป็นระบบหลักของประเทศ คู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันมาโดยตลอด และจาการศึกษาเบื้องต้นพบว่า รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยจากผังรายการโทรทัศน์พบว่ามีสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับรายการอื่นๆ ของสถานี ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่องกระบวนการผลิตและแนวทางการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางสุขภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์กระบวนการผลิตรายการ “เส้นทางสุขภาพ”สำหรับประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อพัฒนารูปแบบรายการ “เส้นทางสุขภาพ” สำหรับประชาชนในจังหวัดจันทบุรี การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research method) โดยใช้การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และวิเคราะห์เนื้อหา จำนวน 26 คน ได้แก่ กลุ่มผู้ชมรายการเส้นทางสุขภาพ กลุ่มผู้ผลิตรายการเส้นทางสุขภาพ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโทรทัศน์
Al present, there are many television programs relating to Thai traditional medicines and herbs that have gained popularity among TV viewers. This is because Thai people and people worldwide have placed more importance on taking care of both their physical and mental health. Also, the government has supported the projects related to Thai raditional medicines and has made them a major system of the country, parallel to conventional medicines. Based on the preliminary study, it was found that the proportion of television programs related to Thai uraditional medicines and herbs on television broadcast schedules was relatively small compared to other television programs. Therefore, the researcher was interested in conducting a study on production process and guidelines for developing the television program entitled "The Road to Health" for people living in Chanthaburi Province. The purposes of this study were: 1) to analyze a production process of the program “The Road to Health” for viewers in Chanthaburi Province, 2) to develop a modeled television program for “The Road to Health” for these viewers. To collect the data, this qualitative study employed the techniques of observation, in-depth interview, and content analysis. There were 26 informants, including the audience of the program, “The Road to Health”, the program producers, and experts on television media.
รายการโทรทัศน์
Television program
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-06 09:13:00