ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาเครื่องสีข้าวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารของสมาชิกกลุ่มชาวนา ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Development of a rice mill machine and a packaging design for farmer groups at Tapon Khlung District, Chanthaburi Province
สมพล ผลมูล
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์
2558
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องสีข้าวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารของสมาชิกกลุ่มชาวนา ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีจากเครื่องต้นแบบและเพื่อพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัม
This research aimed to develop a rice mill machine and a packaging design of farmer groups in Tambol Tapon, Khlung District, Chanthaburi Province and to develop the design of 5 kg. package.
เครื่องสีข้าว, การออกแบบบรรจุภัณฑ์
Rice mill machine, Packaging design
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-26 14:41:16