ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดตราด
Development of biodiesel process from crude palm oil to encourage small-scale palm oil industry in Trat Province.
วิทยา เจริญเศรษฐกุล
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบศึกษาสมรรถนะการผลิต ศึกษาคุณภาพไบโอดีเซลก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กเพื่อผลิตไบโอดีเซล ในพื้นที่จังหวัดตราด การศึกษาเพื่อวิเคราะห์กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ โดยศึกษาดูงานจากโครงการโรงงานต้นแบบ ณ โรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Development of biodiesel from crude palm oil of the project for promotion of small-scale palm oil industrial to produce biodiesel in Trad province were studied the efficiency of production process. Quality of biodiesel were compared between before and after the development. The study analyzed the production of biodiesel from crude palm oil by observing activities from the model scheme at oil extraction plant and biodiesel production factory of Chaipattana foundation at Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan.
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน, ไบโอดีเซล
Palm oil Industry, Biodiesel
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-08 10:46:10