ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
The development of English learning activities on English language in daily life by using Task-Based learning for prathomsuksa III students
นพรัตน์ ทองมาก
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งมีวัตุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้
The purposes of this research were: 1) to develop English learning activity on English language in daily life by using Task-Based learning for Prathomsuksa III students 2) to compare the ability of English reading skill of Prathomsuksa III students before and after using English learning activity and 3) to study the satisfaction of Prathomsuksa III students toward the using English learning activity.
ภาษาอังกฤษ, การศึกษาและการสอน
English, Education and teaching
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-05 10:32:20