ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
The development of mathematics learning activities for addition, subtraction, combined multiplication and division for prathomsuksa III students
กชกร พัฒเสมา
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
The purposes of this research were: 1) to develop mathematics learning activities for addition, subtraction, combined multiplication and division for Prathomsuksa III students 2) to compare the mathematics learning achievement of Prathomsuksa III students before and after the experiment using mathematics learning activities 3) to compare the mathematical skills processes of Prathomsuksa III students before and after the experiment using mathematics learning activities and 4) to study satisfaction of Prathomsuksa III students using mathematics learning activities.
คณิตศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Mathematics, Achievement
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-01 10:08:05