ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาเครื่องฉีดพ่นสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนต์พ่วงข้าง
Development of air blast sprayer install with side car
พีระ บุนนาค
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์
2555
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องฉีดพ่นสารเคมีแบบผสมกับอากาศสำหรับจักรยานยนต์พ่วงข้าง และเพื่อหาสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องฉีดพ่นสารเคมีแบบผสมกับอากาศสำหรับกับจักรยานยนต์พ่วงข้าง โดยเครื่องฉีดพ่นสารเคมีแบบผสมกับอากาศในแปลงผลไม้ติดตั้งกับจักรยานยนต์พ่วงข้าง ประกอบด้วย พัดลมแรงเหวี่ยง ชุดปรับมุม ตัวกระจายลมเครื่องยนต์แก็ส หัวฉีดกรวยกลวง และปั๊มกระแสตรง สามารถนำไปติดตั้งกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือรถเอทีวีได้
The objectives of this research were to develop an air blast sprayer and to determine the field capacity and efficiency of the air blaster sprayer which had been installed to the side car of a motorcycle. The sprayer was consisted of a centrifugal blower, an angle adjustment, a wind distributor, an LPG engine, a hollow injector, and a DC motor pump. The sprayer was then installed to the side car of a motorcycle or an ATV (All – Terrain Vehicle).
เครื่องฉีดพ่นสารเคมี
Sprayer
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-21 09:00:22