ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
Factors affecting the job motivation of employees under local administrative organizations in Thamai District, Chanthaburi Province
อุษา เฟื่องประยูร
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จําแนกตาม สถานภาพส่วนบุคคล ใช้ตัวอย่างในการศึกษา จํานวน 253 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอยางแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test ค่า F - test และการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe Test)
The purposes of this research were 1) to study the factors affecting motivation and performance according to the opinions of the employees of the local administrative organizations in Thamai District Chanthaburi Province. 2) to compare the level of feedback about factors affecting motivation and performance of the employees. There were 253 participants in this research. The tool used to collect data was a questionnaire. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation, t - test, F - test and Scheffe’s test.
แรงจูง, แรงจูงใจในการทำงาน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Motivation, Job motivation, Local administrative organizations
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 13:50:57