ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรียนการสอน แบบคละชั้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
The Evaluation of Model Small Schools with Multiclass Learning Project of Chanthaburi Educational Service Area Office
ชนิศกานต์ ลภะวงศ์
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบคละชั้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค์สําคัญ เพื่อประเมินบริบทปัจจัยนําเข้ากระบวนการและผลผลิตของโครงการผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย จํานวน 208 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบสอบถาม 3 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 - 0.96 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
This study was to evaluate the model small schools with multiclass learning project of Chanthaburi Educational Service Area Office 1. Themain purpose was to assess the context, the inputs, the process and the outputs of the project.The participants in this study consisted of 208 people. The research tools were used for collecting data were unstructured interview and three questionnaires with the reliability levels of 0.95 - 0.96. The quantitative data analysis included percentage, mean ( X ), and standard deviation (S.D.). The qualitative data analysis was also applied to this study.
การประเมิน,โรงเรียนขนาดเล็ก,
Evaluation,Small school
แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 11:06:28