ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The development of a guidance activity package to support analytical thinking ability of Secondary Grade 1 Students
ธรรมสรณ์ รักษ์กิจการ
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2565
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปี การศึกษา 2563 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้คือ 1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ 3) แบบประเมินเจตคติของ นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
The purposes of this research were to: 1) develop a guidance activity package to support analytical thinking ability, 2) compare the analytical thinking ability both before and after using the guidance activity package to support analytical thinking ability, and 3) study the students’ attitudes towards the guidance activity package to support analytical thinking ability. The sample used in this research was a group of 30 secondary grade 1 students from one classroom at Benchamarachuthit School, Chanthaburi Province in the academic year 2020, and was selected by cluster sampling. The research instruments included: 1) the guidance activity package to support analytical thinking ability, 2) analytical thinking ability tests for both before and after using the guidance activity package to support analytical thinking ability, and 3) an evaluation form about students’ attitudes towards the guidance activity package to support analytical thinking ability.
ชุุดกิจกรรมแนะแนว, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Guidance Activity Package, Analytical Thinking Ability, Secondary Grade 1 Students
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2022-09-28 11:18:25