ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
Participation in Education Administration of School Committee under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 1
ปัญญา ธิมาชัย
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหาร การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ใน 4 ด้าน คือ ด้านการกำกับกิจการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กำหนด ตามขนาดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสถานภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จํานวน 98 แห่ง ปี การศึกษา 2554 จํานวน 1,032 คน โดย การกำหนดกลุุ่มตัวอยางจากตาราง ของเครจซี่และมอร์แกนและสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จํานวน 35 โรงเรียน รวม 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม ในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)
The purposes of this research were to study and compare the participation of school committee under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 1 in the following 4 aspects : supervising the operation of primary school, supporting and encouraging the operation of primary school, administering personnel for teachers and educational personnel in primary school and operating other works as required by law, regulation and announcement of important policies according to size of primary school and component of school committee. Population used in this research were school committee under the Office of Chanthaburi Educational Service Area 1 . consisting of 98 schools with 1,032 people in the academic year of 2011. The sample group of 35 schools with 280 people was determined by the Krejcie and Morgan’s Chart and stratified random sampling determination. The tool used in the research was questionnaires with general data and participation of school committee. The statistics used for data analysis were frequency, mean, standard deviation, and t-test
การบริหารการศึกษา,ศึกษาขั้นพื้นฐาน,ประถมศึกษา,จันทบุรี
Chanthaburi,Primary Educational
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 10:52:56