ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Charcoal Briquette from Durian Husk in Tombol Kwuanhuk Community Enterprise, Khlung, Chanthaburi
นริศ ชุดสว่าง
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์
2556
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลเกวียนหัก ทําการผลิตถ่านอัดแท่ง จากเปลือกทุเรียนที่เหลือทิ้งและเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลเกวียนหักลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ ก๊าซหุงต้ม โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ประชากรเป้าหมาย คือ กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลเกวียนหัก จํานวน 30 คน ที่ร่วมกนผลิต ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งไว้ใช้เองในครัวเรือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลเกวียนหักพบว่ามีสมาชิก 30 คน ประกอบด้วยชาย 5 คน หญิง 25 คน มีอายุระหวาง 20 – 70 ปี อาศัยอยู่ก่อนเป็นครอบครัวละ 3 – 4 คน ใช้ทั้งถ่านและก๊าซหุงต้มในการประกอบอาหาร ก๊าซหุงต้มที่ใช้จะเป็นขนาด 15 กิโลกรัม ใช้ได้นาน 31 – 40 วัน ราคาถังละ 320 บาท
The aims of this research are to study the production of the charcoal briquette from left-over durian husks of the community enterprise of Khuanhuk district and help reduce the expense for cooking gas of the households in the district. By employing the methods of interview and questionnaire forms in order to gather and collect data from the sample population which is 30 members of the community enterprise of Khuanhuk district whom help produce the charcoal briquette from the left-over durian husks and use it in their households. The analysis of the data collected from the community enterprise of Khuanhuk district shows that there are 30 members that consist of 5 males members and 25 females members with the age ranging from 20-70 years old and live as families in which each family has 3 - 4 members in it. They use both charcoal and gas for cooking purposes. The cooking gas they used comes in the size of 15 litre and lasts 31-40 days and costs around 320 baht per canister.
ถ่านอัดแท่ง,ถ่าน,ทุเรียน,สหกิจชุมชน,จันทบุรี
Charcoal,Durian,Community Enterprise,Chanthaburi,charcoal briquette
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 10:50:49