ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
A Study of the Condition of Administration in Provision of Special Education in Core Schools by Using SEAT Framework Under Trat Primary Educational Service Area Office.
เกสร สกุลเมือง
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตาม ตําแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้บริหารและครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2554 จํานวน 328 คน จําแนกเป็นผู้บริหาร 31 คน และข้าราชการครู 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 39 ข้อ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)
The purposes of this research were to study the condition of administration in provision of special education in core schools by using SEAT Framework under Trat Primary Educational Service Area Office. They are classified by position, experience and schoolsize. The samples consisted of 328 persons : 31 school administrators and 297 teachers. The research instrument was 5 rating scale questionnaires of 39 items which had reliability coefficients at 0.92. The statistics used are, percentage, mean standard deviation, t-test and One way ANOVA.
การบริหาร,โครงสร้างซีท
Administration,SEAT Framework
แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 11:16:18