ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ออกแบบและพัฒนาชุดทดลองพื้นเอียงเพื่อวัดค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
Design and development of inclined plane apparatus for friction coefficient measurement
ณัฏฐิกา สมัยมงคล
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยานิพนธ์
2557
งานวิจัยนี้ เป็นการออกแบบและพัฒนาชุดทดลองสําหรับศึกษากฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน แรงในแนวตั้งฉาก ค่าสัมประสิทธิ์ ความเสียดทาน และความเร่งของวัตถุบนพื้นเอียงโดยชั่งน้ำหนักของวัตถุบนพื้นเอียงที่ทําจากไม้(อะคริลิค หรือแก้ว)ขนาด 15.0 - 50.0 เซนติเมตร ซึ่งใช้สเตนเกจ เป็นเครื่องชั่งผลการทดลองชั่งตุ้มน้ำหนักมาตรฐานมวล 100 กรัม และ 200 กรัม โดยปรับมุมของ พื้นไม้ให้เอียงทํามุม θ ต่างๆ กับแนวระนาบ พบว่าที่มุม 15 องศา ถึง 60 องศา ชุดทดลองของเรา สามารถชั่งน้ำหนักของวัตถุได้สอดคล้องกับค่าที่ได้จากการคํานวณ ซึ่งน้ำหนักของวัตถุทั้งสอง (w1 และ w2) มีค่าลดลงตามการเพิ่มขึ้นของมุม ซึ่งสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้เป็น w1 = 100cosθ และ w2 = 200cosθ ตามลําดับ ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าน้ำหนักของวัตถุ มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับมุมของพื้นเอียงและเป็นไปตามแรงในแนวตั้งฉาก N = mg cosθ
In this study, we design and develop an experimental apparatus for studying the Newton’s first law, the normal force, the coefficient of friction and acceleration. The weight of an object was lying on an inclined plane wooden (acrylic and glass), a size of 15.0× 50.0 cm, were measured using strain gauge. Our experimental results showed that the weight of objects depended strongly on the inclined angle in the range of 15 to 60 degrees. The relevant results exhibited the decreasing weight of an object with increasing inclined angle. Moreover, the weight was evaluated as a function of an inclined angles θ , the relation of weight and the inclined angle could expressed as w1 = 100cosθ for m = 100g and w2 = 200cosθ for m = 200g. Therefore, we can conclude that, the change of a weight depends on an angle of the inclined plane, so we could define w mg = cosθ . Furthermore, we can see that it is in line with the normal force N = mg cosθ .
การออกแบบ, ความเสียดทาน, ค่าสัมประสิทธิ์
Design, Friction, Coefficient
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-25 15:29:02