ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้ง กลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
Development of production process of dried raw oyster cracker on oyster cycle Kung Krabaen Grouq, Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center, Tha Mai, Chanthaburi Province
ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวเรียบหอยนางรมดิบ เปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนและการทำแห้งด้วยแสงแดด โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องอบแห้งแบบลมร้อนชนิดถาด ใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงแก็สที่อุณหภูมิอบแห้ง 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง
The objectives of this research are to study the factors and conditions that are suitable for the production of dried raw oyster crackers, and to compare the efficiency and costs of the production by utilizing the hot-air oven, and sun-dried method. The study has used the hot-air oven with trays which used electricity and fuel at temperature of 50o C, 60o C, and 70o C for 6 hours.
ข้าวเกรียบหอยนางรม, การอบแห้ง
Process of Dried
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2016-02-15 08:17:04