ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยกับการบริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
A study of relation between satisfaction of preschool students parents and school administrators in Chanthaburi Rayong and Trat Provinces
กนกลักษณ์ จุลเดช
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยสถานศึกษาเอกชนศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยกับการบริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
The purposes of this research were to study the satisfaction of parents preschool students, early with administration private school in level of private primary level eduction and study the relationship between satisfactions of parents of preschool students with education management in Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces
ผู้ปกครอง, โรงเรียนเอกชน
parent, Private school
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-01 15:00:17