ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
A Study of Status and Problems of School Children Counseling under the Secondary Educational Service Area Office 18.
ประนอม แก้วสวัสดิ.
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดําเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่ปรีกษา ในโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จําแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร จํานวน 108 คน ครูที่ปรึกษา 341 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 50 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยใช้สถิติ (t-test)และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD
The purposes of this research were to study and compare the administrators and teachers’ opinions on status and problems of school children counseling under the Secondary Educational Service Area Office 18. The working status, working experience and school size were classified in this study. The samples were 108 administrators and 341 teachers. The instrument used for collecting the data was a 5-rating scale questionnaire with 50 items and the reliability level of 0.98. The descriptive statistics used fordata analysis were frequency, percentage, mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test and one way analysis of variance. The LSD method was used for the pair comparison.
ปัญหา,มัธยมศึกษา
Problems,Secondary
แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 14:14:46