ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
Satisfaction of parents toward the operation of the early childhood development centers in Muang District, Chanthaburi Province
วิดารัตน์ เจริญรูป
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยจําแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอยางที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีค่าความเที่ยงตรงตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.84 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
The purposes of this research were to study and compare satisfaction of parents toward the operation of the early childhood development centers in Muang District Chanthaburi Province. The sample consisted of 320 parents of the early childhood development centers in Muang District Chanthaburi Province classified by age, educational level and type of occupation. The research instrument was a five-rating scale questionnaire devided into two parts : Part 1 : overview of respondents, Part 2 : The satisfaction of parents toward the operation of the early childhood development centers. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation and One-way ANOVA.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Child development centers
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 13:20:39