ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Learning outcomes of using brooKes and withrow writing approach in Matthayomsuksa One Students
วิชิตรา สุระคำพันธ์
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการ จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร 2) เพื่อศึกษาผล การจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาเพื่อการสื่อสาร 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระหว่างการสอนเขียนภาษาอังกฤษ ตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธรกบการสอนเขียนภาษาเพื่อการสื่อสาร 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร
The purposes of this research were : 1) to study the learning outcomes in English writing before and after studying in the experimental class based on the Brookes and Withrow Approach, 2) to compare the English writing ability shown in the experimental group taught by the Brookes and Withrow Writing Approach and in the control group taught by the Communicative Approach, and 3) to examine the satisfaction level of Mattahyomsuksa One students taught by the Brookes and Withrow Writing Approach.
การเขียนภาษาอังกฤษ
English writing
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 10:56:58