ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
A study of Non - Formal education teachers morale in Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces
อุบลรัตน์ ชุณหพันธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขวัญกําลังใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามตําแหน่ง ประสบการณ์ และที่ตั้งในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอยาง ได้แก่ ครูการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)
The purposes of this research were to study and compare the morale in working of teachers in Chanthaburi, Rayong and Trat provincial offices of the Non - Formal and Informal Education, classified by position, experience and location of work. The research sample consisted of 162 teachers in Chanthaburi, Rayong and Trat provincial offices of the Non - Formal and Informal Education. The research instrument was a five rating scale questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA
ขวัญในการทำงาน, การศึกษานอกโรงเรียน
Morale in working, Non - Formal education
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 10:13:39