ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความต้องการและความพร้อมของผู้ประกอบการในการชำระภาษีผ่านระบบ E-Banking : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
Tha demand and readiness of entrepreneurs paying tax via E-Banking : a case study of Chanthaburi Provincial Administrative Organization
รัตนา กระทอง
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการและความพร้อม ของผู้ประกอบการในการชําระภาษีผ่านระบบ E-Banking จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนภาษีที่ชําระในแต่ละเดือน ประเภทของสถานประกอบการ และที่ตั้งสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการสถานค้าปลีกนํ้ามัน จํานวน 85 คน ผู้ประกอบการโรงแรม จํานวน 11 คน ผู้ประกอบการสถานค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง สําหรับรถยนต์ จํานวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (% ) ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)
The purposes of this survey research were to examine and compare the demand and readiness of the entrepreneurs paying tax via E-banking. The research sample consisted of 85 oil retail traders, 85 hotel operators, and 11 petroleum retail traders in auto industry. They were classified by gender, age, education, the amount of tax paid each month, type of the establishment, and location of the establishment. The research instrument was a questionnaire with the 5 rating scales and the reliability level of 0.82. Mean, standard deviation, and One-Way ANOVA were applied as the descriptive statistics. The data were analyzed to find the differences by using the Scheffe’s method.
ภาษี, การชําระภาษี
Tax, Paying tax
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 10:06:11