ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรี
Online marketing communication of restaurant businesses in Chanthaburi Province
ภัทรพล ยินดีจันทร์
สาขาการจัดการการสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2565
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรี เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทและขนาดของธุรกิจกับการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรี ใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด 5 ด้าน ประกอบด้วย การโฆษณาออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การส่งเสริมการขายออนไลน์ การขายโดยบุคคลออนไลน์ และการตลาดทางตรงออนไลน์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวแทนธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 400 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติ F-test วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีเซฟเฟ่ (Scheffe) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36การโฆษณาออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การส่งเสริมการขายออนไลน์ การขายโดยบุคคลออนไลน์ และการตลาดทางตรงออนไลน์ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ปัจจัยส่วนบุคคล ประเภทของธุรกิจร้านอาหาร และขนาดของธุรกิจร้านอาหาร มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ ร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรีทุกด้าน คือ การโฆษณาออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การส่งเสริมการขายออนไลน์ การขายโดยบุคคลออนไลน์ และการตลาดทางตรงออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลจากการวิจัยนี้ สามารถนำไปวางแผนส่งเสริมการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารและน าไปสู่การพัฒนาการใช้สื่อออนไลน์ของทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอันจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประเทศชาติ
This research aimed to study the online marketing communication of restaurant businesses in Chanthaburi Province, to find the relationship between the online marketing communication of restaurant businesses in Chanthaburi and other variables - personal data variables, type of business, and the size of the business. The businesses used 5 marketing communication tools: online advertising, online publicity, online promotion, online personal sales, and direct online marketing. This was quantitative research. Data were collected from a group of 400 representatives of restaurant businesses in Chanthaburi Province by using a convenient random sampling method. The statistics used in data analyzses were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, F-test, One-Way ANOVA, comparing differences using Scheffe’s method, and Pearson correlation coefficient analysis. The results showed that the online marketing communication of restaurant businesses in Chanthaburi Province was at the highest level. The averages of online advertising, online publicity, online promotion, online personal sales, and online direct marketing were at the highest level in all aspects. Personal factors, type of restaurant business, and size of restaurant business correlated with online marketing communication of restaurant businesses in Chanthaburi in every aspect at the significance level of 0.05. The results of this research can be used to plan online marketing campaigns for restaurant businesses and lead to the development of online media for use by all stakeholders to benefit the local community, entrepreneurs and the nation.
ธุรกิจร้านอาหาร, การสื่อสารการตลาด, การตลาดออนไลน์
Restaurant Business, Marketing Communication, Online Marketing
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2022-11-28 13:47:45