ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
The Relationship between Academic Administrations and Parental Participation in Educational Management under Rayong Primary Educational Service Area Office 1
สุทธิกานต์ รอดเรื่อง
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2565
วิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานวิชาการ 2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ปี การศึกษา 2564 จำนวน 381 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนโดยใช้อำเภอเป็นชั้นของการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบประเมินมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็นสองตอน คือ ตอนที่ 1 แบบประเมินการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา จำนวน 43ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 และ ตอนที่ 2 แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 42 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .79 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
The purposes of this research were to study: 1) the level of academic administrations in educational institutions; 2) the level of parental participation in educational management; and 3) the relationship between academic administrations in educational institutions and parental participation in educational management under Rayong Primary Educational Service Area Office 1. The sample was a group of 381 administrators, teachers, and parents under Rayong Primary Educational Service Area Office 1 in academic year 2021. The sample size was determined by using Krejcie and Morgan’s table and stratified random sampling using districts as the class to be divided. The research instrument was a five-rating scale questionnaire that was divided into two parts: Part I had 43 items about the assessment of academic administrations in educational institutions with a reliability of 0.84, and Part II had 42 items about the assessment of parental participation in educational management with a reliability of 0.79. The statistics used in data analysis were: percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product-moment correlation coefficient.
การบริหารงานวิชาการ, การมีส่วนร่วม
Academic Administration, Participation
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2022-10-21 13:13:52