ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี
Academic Administrations Affecting the Management of Active Learning in Secondary Schools in Chanthaburi Province
ธนัฏฐา คุณสุข
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2565
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี 2) ศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี 4)สร้างสมการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้ แก่ครูผู้สอนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ปี การศึกษา 2563 จำนวน 304 ตัวอย่างกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน และสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการ จำนวน 32 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.8 – 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 และมีค่าอำนาจ จำแนกระหว่าง 0.25 – 0.80 และตอนที่ 2 แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 1.00 มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 และมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.47 – 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ ถดถอยอย่างง่าย
The purposes of this research were to: 1) study the academic administrations in secondary schools in Chanthaburi Province, 2) study active learning in secondary schools in Chanthaburi Province, 3) study the relationship between the academic administrations and active learning in secondary schools in Chanthaburi Province, and 4) create a predicative equation of how the academic administrations affect active learning in secondary schools in Chanthaburi Province. The sample group used in this research was a group of 304 teachers in secondary schools in Chanthaburi Province in the academic year 2 0 20. The sample size was calculated using Krejcie and Morgans comparison table and proportionate stratified random sampling method. It was a 5-level estimation scale questionnaire divided into 2 parts, part 1, th e academic administrations questionnaire had 32 items with a validity of 0.8 – 1.00, a confidence value of 0.95, and a discrimination of 0.25 –0.80, and part 2, active learning questionnaire with a validity of 1.00, a confidence value of 0.97, and a discrimination of 0.47 – 0.82. The statistics used in the data analysis were: mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and a simple regression analysis.
การบริหารงานวิชาการ, การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
Academic Administrations, Active Learning
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2022-10-21 13:06:11