ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การสร้างความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
Relationship Building between Schools and Communities Affecting School Administrations under Rayong Primary Educational Service Area Office 1
กัญจนพร ศรีมงคล
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2565
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการสร้างความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชน 2) ศึกษาการบริหารสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนกับการบริหารสถานศึกษา และ 4) สร้างสมการพยากรณ์ การสร้างความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปี การศึกษา 2563 จำนวน 558 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกนใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นชั้นของการแบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบวัดการสร้างความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนและตอนที่ 2 แบบวัดการบริหารสถานศึกษาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
This research aimed to: 1) study relationship building between schools and communities under Rayong Primary Educational Service Area Office 1, 2) study the school administrations of these schools, 3) study relationship building between schools and communities affecting school administrations, and 4) create predictive equations for how relationship building between schools and communities affects school administrations under Rayong Primary Educational Service Area Office 1. The sample used in this research was a group of 558 school administrators and teachers in the academic year 2020. The research instrument was a 2-part 5-rating scale questionnaire. Part 1 measured relationship building in these schools, and part 2 asked for opinions about these school administrations. The reliability was 0.97. The data were analyzed by using: average, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and simple regression analysis.
การสร้างความสัมพันธ์, โรงเรียนกับชุมชน, การบริหารสถานศึกษา
Relationship building, schools and communities, school administrations
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2022-10-21 12:54:40