ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
Creative Leadership Affecting the Effectiveness of School Administrations under Rayong Primary Educational Service Area Office 2
ณณัฐ ช่วยงาน
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2565
ภาวะผู้นำของผู้บริหารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของกระบวนการบริหารสถานศึกษา จึงเป็นภาระหน้าที่อันสำคัญของผู้บริหารที่จะต้องปรับตัวให้มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่เหมาะสม การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา และ 4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 242 คน ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงจุดประสงค์ (IOC) ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 ค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 0.23-0.93 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
Executive leadership is critical to the success of school administrations. It is an important duty of the executives to adapt to have appropriate characteristics and behaviors. The purposes of this research were to: 1) study creative leadership of school administrators, 2) study the effectiveness of school administrations, 3) study the relationship between creative leadership of school administrators and effectiveness in school administrations, and 4) create forecasting equations for how creative leadership of school administrators affect administrations under Rayong Primary Educational Service Area Office 2. The sample was a group of 242 school administrators and teachers under Rayong Primary Education Service Area Office 2 in academic year 2020. The sample size was obtained by stratified sampling method. The research instrument used in this research was a questionnaire divided into 2 parts: creative leadership of school administrators and effectiveness in school administrations. It was characterized by a 5-level estimation scale, item – objective congruence (IOC) between 0.60 and 1.00, discrimination of 0.23-0.93 and reliability of the whole questionnaire was 0.98. The statistics used in the data analysis were: average, standard deviation, Pearson Product moment correlation coefficients, and stepwise multiple regression analysis.
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์, ประสิทธิผล, การบริหารสถานศึกษา
Creative Leadership, Effectiveness, School Administrations
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2022-10-21 11:39:04