ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
Organizational culture of basic schools under the jurisdiction of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office
ปิยนันท์ ศิริโสภณ
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2565
วัฒนธรรมองค์การเป็นรากฐานสำคัญที่ใช้กำหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี และ (2) เพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จำแนกตามเพศ ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จำนวน 337 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.40 - 0.94 และค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
Organizational culture is fundamental to determine the staff behavior in an organization. It results in job performance efficiency and desirable goal achievement. This research aimed: 1) to study the organizational culture of basic schools under the jurisdiction of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, and 2) to compare the organizational culture of basic schools under the jurisdiction of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, classified by gender, job position, working experience and school size. The sample in this research was a group of 337 teachers and educational personnel under the jurisdiction of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, derived from Krejcie and Morgan comparison table and proportionate stratified random sampling method. The instrument for data collection was a five-rating scale constructed questionnaire about the organizational culture of basic schools under the jurisdiction of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, which had a discrimination power between 0.40 - 0.94 and a reliability of 0.97. The data were analyzed by using: percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance.
วัฒนธรรมองค์การ, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Organizational Culture, Basic Schools
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2022-07-21 09:44:54