ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การจัดการการสื่อสารเพื่อเสริมพลังในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า
Communication Management for the Empowerment of New Cancer Patients by Cancer Survival Groups at Prapokklao Hospital
นงลักษณ์ เฉลิมบุญ
สาขาการจัดการการสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2564
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัดการ การสื่อสารเพื่อเสริมพลังในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า และเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการเสริมพลังในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวแทนชมรมผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง ประกอบด้วยแพทย์ 3 คน พยาบาล 5 คน ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง 10 คน และผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก 9 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน
This research aimed to analyze communication management and study appropriate communication management guidelines for the empowerment of new early-stage cancer patients in cancer survivor groups at Phrapokklao Hospital. Using qualitative research methodology, data was collected from key informants. It consisted of 27 people : 3 doctors, 5 nurses, 10 cancer survivors, and 9 new early-stage cancer patients.
การจัดการ, การสื่อสาร, การเสริมพลัง
Management, Communication, Empowerment
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2022-01-26 09:11:21