ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การจัดการการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่ายสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี
Communication management to enhance the well-being of elderly health network in Chanthaburi Province
ดวงทิพย์ บุญพันธ์
สาขาการจัดการการสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2564
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์การสื่อสารสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี 2) สังเคราะห์รูปแบบเครือข่ายสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และการสนทนากลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และนำผลมาวิเคราะห์การสื่อสารสุขภาพของผู้สูงอายุ และสังเคราะห์รูปแบบเครือข่ายสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
The objectives of this research were to: 1) analyze the health communications of the elderly in Chanthaburi Province, 2) create a model of the elderly health network in Chanthaburi Province utilizing qualitative research techniques and participant observations in various activities of the senior clubs with in-depth interviews with informants as well as group discussions. An interview form was used to gather data from 28 respondents and use the findings to examine the health communication of the elderly and synthesize the health network model of the elderly in Chanthaburi Province, which provides information about health communication and guidelines for developing a health network for the elderly in Chanthaburi Province and analyzing content in 4 places, including the Elderly Badminton Club Chanthaburi, The Elderly Dance Sport Club Chanthaburi, The Elderly Aerobics Club Chanthaburi and the elderly who use exercise services in Somdet Phra Chao Taksin Maharat Public Park (Thung Na Choei Public Park).
การจัดการการสื่อสารสุขภาพ, การจัดการเครือข่ายสุขภาพ, ผู้สูงอายุ, ชมรมสุขภาพของผู้สูงอายุ
Health Communication Management, Health Network Management, Elderly, Health Club of the Elderly
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2022-01-26 09:00:59