ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งออกทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี
Marketing Communication for Durian Exports of Chanthaburi Province
ชุลีพร สิงหชาติ
สาขาการจัดการการสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2564
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดที่ส่งผลต่อการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งออกทุเรียนของจังหวัด จันทบุรี และเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการส่งออกทุเรียนของจังหวัด จันทบุรีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เกษตรกรสวนทุเรียน อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สมาคมส่งออกจังหวัดจันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกทุเรียนจังหวัด
The research aims to analyze marketing problems and to study marketing communications for durian exports of Chanthaburi Province. It was a quantitative research study with a group of important information providers including durian farmers from Khao Khitchakut District, Chanthaburi Export Association, Chanthaburi Chamber of Commerce, Chanthaburi Province, Office of Commercial Affairs, Chanthaburi Province and entrepreneurs of durian exports business in Chanthaburi Province. The methodology of the research included information from conceptual documents, theories and related research and field studies. The research instruments were in-depth interviews including observations. The quality of the research tools were examined by experts.
การสื่อสาร, การสื่อสารการตลาด, ส่งออกทุเรียน
Communication , Marketing Communication, Durian Export
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2021-12-21 09:10:11