ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การสื่อความหมายเชิงสัญญะของวังสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
The Symbolic Interpretation of Suan Ban Kaew Palace Chanthaburi Province to Promote Historical Tourism
ชนิศา สินธีรเดช
สาขาการจัดการการสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2564
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อความหมายเชิงสัญญะของวังสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรีและเพื่อส่งเสริมการใช้สัญญะของวังสวนบ้านแก้วในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยผู้วิจัย ได้คัดเลือกสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในวังสวนบ้านแก้ว
This research aimed to study the symbolic interpretation of Suan Ban Kaew Palace, Chanthaburi Province and to promote the use of the symbolic of Suan Ban Kaew Palace in promoting historical tourism. The researcher has selected buildings and appliances in Suan Ban Kaew Palace to be a source of information and study area, by means of textual analysis, document research, and in-depth interviews. Data was collected for 10 months from June 2020 to March 2021.
การสื่อความหมายเชิงสัญญะ, การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
Symbolic interpretation, Promote Historical Tourism
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2021-12-21 09:01:08