ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสำหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
A study of administrative resource problems for Chinese language teaching in Suksasongkroa schools under the Office of Private Education Commission in the eastern region
อุไรวรรณ ปฐมบูรณ์
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัญหาทรัพยากร การบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานัก บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอยางที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูสอน ภาษาจีน จํานวน 87 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตรวจสอบสมมุติฐาน โดยการหาค่าที (t-test)
The purposes of this research were to study and compare administrative resource problems for Chinese language teaching in Suksasongkroa schools under the Office of Private Education Commission in the eastern region. The research is classified by the status of questionnaire respondents. The samples used in this research were 87 school administrators and Chinese language teachers. The research instrument for data collection was a 5 rating questionnaire with 0.89 reliability. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test.
การสอนภาษาจีน
Chinese language teaching
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-17 14:45:40