ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตมันสำปะหลังในบริเวณชายแดนกัมพูชา-ไทย
Cassava value chain industrial at border Cambodia-Thailand
Peuo Vibol
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยานิพนธ์
2564
นอกจากข้าวที่เป็นการผลิตอาหารหลักในประเทศกัมพูชา เกษตรกรยังนิยมปลูกมันสำปะหลังอีกด้วย อย่างไรก็ตามยังขาดข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานผลผลิตมันสำปะหลังที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการผลิตมันสำปะหลังในระดับที่เหมาะสมที่สุดในประเทศกัมพูชา วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อบ่งชี้ข้อได้เปรียบและส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังเพื่อที่จะให้คำแนะนำที่สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับทุกองค์ประกอบของห่วงโซ่อุปทานสินค้ามันสำปะหลัง ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ประกอบด้วย เกษตรกร จำนวน 109 ราย ผู้ขนส่ง/ผู้รวบรวม จำนวน 6 ราย ผู้ประกอบการไซโล จำนวน 6 ราย ตัวแทนผู้จำหน่าย จำนวน 6 ราย และกลุ่มอภิปราย 3 จำนวนกลุ่ม โดยเลือกพื้นที่ศึกษาในจังหวัดพระตะบอง และจังหวัดไพลิน
Besiders rice, which is the major agricultural product in Cambodia, the farmers are also attracted to cassava production. However, there is still a lack of information and research about the cassava value chain which include important factors for the optimal production of cassava in Cambodia. The objectives of this study were to identify the benefits and challenges of cassava production in order to provide recommendations that will generate better income for all the stakeholders in the cassava value chain. A multistage random sampling technique was used to select a group of 109 farmers, 6 transporters/collectors, 6 silo owners, 6 input suppliers, and 3 groups of discussion. Buttambang and Pailin Provinces were chosen to study.
การผลิตมันสำปะหลัง
Cassava value
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2021-09-27 15:10:20