ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
Marketing Communication Strategies for Community Tourism at Chanthaboon Waterfront, Chanthaburi
ณัฏฐ์วิกร หรรษาพันธุ์
สาขาการจัดการการสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2564
การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการสื่อสารการตลาด และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด 4 ด้าน ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดอินเทอร์เน็ต ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) การระดมสมอง (Brainstorming) และวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์
The objective of this research was to study the states of marketing communication and marketing communication strategy for Community Tourism at Chanthaboon Waterfront, Chanthaburi through four aspects of marketing communication: advertising, public relations, sales promotion, and internet marketing. The research methodology consisted of qualitative research through in-depth interviews, non-participant observation, brainstorming, and data analysis along with data collection via interviews.
กลยุทธ์การสื่อสาร, การสื่อสารการตลาด, การท่องเที่ยวชุมชน
Communication Strategy, Marketing Communication, Community Tourism
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2021-09-27 14:19:52