ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การสื่อสารเพื่อการตัดสินใจเลือกการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
Communication for Early-Stage Cancer Patients’ Decision to Choose a Modern Medical Treatment at the Prapokklao Center of Excellence on Cancer Chantha-buri Province
จิตตพิมพ์ สถิตวิภารวงศ์
สาขาการจัดการการสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2563
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ข้อกังวลใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรก ที่ปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน 2) วิเคราะห์ข้อความข่าวสารที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อคลายข้อกังวลใจในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรก และ 3) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการสื่อสารที่เหมาะสมในการส่งเสริม การตัดสินใจเลือกการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualiative Re-search) ด้วยวิธีการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และบุคลากร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และการสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
The purposes of this study were 1) to analyse concern of Early-Stage Cancer Patients which re-fused to receive modern medicine treatment, 2) to analyse messages from the Prapokklao Center of Excellence on Cancer Chanthaburi Province to help patients get relax and 3) to synthesise the guideline for Communication for Early-Stage Cancer Patients’ Decision to Choose a Modern Medical Treatment. The methodology involves the use of qualitative research via documentary research, in-depth interview and non-participative observation, which service on the second floor of Cancer Centre of Excellence Building, Prapokkalo Hospital.
การสื่อสาร, การตัดสินใจ
Communication, Decision
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2021-09-27 14:05:33