ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ สำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย
Development of a Short-term Training Curriculum on Professional Make-up Art for Beauty Course Students
วราภรณ์ โอภาโส
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2564
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะ การแต่งหน้าเพื่ออาชีพ สำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น และ 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติของนักศึกษาก่อนและหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้า เพื่ออาชีพ สำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย ประกอบด้วย 1) แบบประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตร 2) หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 3) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบวัดทักษะการปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
The purposes of this research were: 1) to develop a short-term training curriculum on professional make-up art for beauty course students, 2) to compare learning achievement before and after using the short-term training curriculum, and 3) to compare the students’ practical skills before and after using the short-term training curriculum. The sample used in this research was a group of 30 beauty course students from Chanthaburi Polytechnic College under the Office of Vocational Education Commission, in the 2nd semester of the academic year 2019, selected by purposive sampling. The research instruments regarding the development of a short-term training curriculum on professional make-up art for beauty course students consisted of: 1) an assessment form on suitability and consistency of the curriculum components, 2) a short-term training curriculum, 3) a learning achievement test, and 4) a practical skills test. The statistics used for data analysis were: mean, standard deviation and t-test.
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น, ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ
Short - term training curriculum, Professional make-up art
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2021-08-25 13:25:45