ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
A Study on the Relationship between Administration Factors and Early Childhood Education Management of Brain-Based Learning in Schools under Trat Primary Educational Service Area Office
สุภาภรณ์ เที่ยงทางธรรม
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2564
ปัจจัยการบริหารสถานศึกษานั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ที่กล่าวว่า หลักสูตรปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขเหมาะสมตามวัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 2) ศึกษาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2562 จำนวน 190 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน และใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยใช้อำเภอเป็นชั้นของการแบ่ง เครื่องมือการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ขั้นตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน 40 ข้อ โดยมีค่าอ านาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.42 - 0.93 และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาตราด จำนวน 35 ข้อ โดยมีค่าอำนาจำแนกอยู่ระหว่าง 0.55 - 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน.และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
Educational administration factors positively correlated with early childhood education by using the brain-based learning in the schools under Trat Primary Educational Service Area Office. This is in line with the 2017 Early Childhood Education Program, which states that early childhood programs aim to develop all children to develop physically, emotionally, mentally, socially, and intellectually with quality and continuously being provided with a happy learning experience suitable for age. The purposes of this research were to study: 1) the level of educational institution administration factors in schools under Trat Primary Educational Service Area Office; 2) the early childhood education management by using the brain-based learning in the schools; and 3) the relationship between educational administration factors and early childhood education management by using the brain-based learning in schools under Trat Primary Educational Service Area Office. The sample consisted of 190 early childhood teachers in schools under Trat Primary Educational Service Area Office in the academic year 2019. The size was determined by using the comparison table of Krejcie and Morgan and using multi-step randomization by using the district as a layer of division. The research instrument was a five-rating scale questionnaire about the relationship between school administration factors and early childhood education management of brain-based learning in schools under Trat Primary Educational Service Area Office. It had a reliability of 0.98. It was divided into 2 parts. Part 1 was a questionnaire regarding school administration factors in schools under the consisting of 40 items with a discrimination of between 0.42 - 0.93. Part 2 was a questionnaire about the management of basic education by using the brain-based learning in schools under Trat Primary Educational Service Area Office consisting of 35 items with a discrimination of between 0.55 - 0.95. The statistics used for data analysis were: mean, standard deviation and Pearsons product moment correlation coefficient.
การบริหารสถานศึกษา, การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
Administration, Early Childhood Education
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2021-08-19 09:14:09